Download Nokia 3310 PDF

Read Online or Download Nokia 3310 PDF

Similar teacher resources books

Getting the Buggers to Write

During this 3rd version, bestselling writer Sue Cowley bargains suggestion on bettering abilities and self belief, and getting scholars enthusiastic about writing — not only in literacy or English, yet around the curriculum. This e-book is filled with attractive and inventive methods for writers in any respect phases of self assurance and competence: from kids simply commencing to write, to skilled rookies trying to ideal their very own variety.

How to Teach English (How to...)

Sturdy publication that truly breaks down educating and instructing English into effortless phrases for the newbie. every one bankruptcy makes use of daring face sort to spot the several educating and grammar phrases. great effortless to take advantage of end on the finish of every bankruptcy. there's a nice "WHAT IF" bankruptcy on the finish that truly explains easy methods to deal with the tricky and unsightly facets of educating!

Additional info for Nokia 3310

Example text

3. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 39 ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ºÐÚ ÒØÔÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ, áÛÞÒÞ Ø×ÜÕÝïÕâáï ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÝÐÖÐâØØ ÚÛÐÒØèØ. ¿ÞíâÞÜã ÝÕ ÞÑàÐéÐÙâÕ ÒÝØÜÐÝØï ÝÐ âÞ, ÚÐÚÞÕ áÛÞÒÞ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ßÞÚÐ áÛÞÒÞ ÝÕ ÑãÔÕâ ÒÒÕÔÕÝÞ ßÞÛÝÞáâìî. ": Ò áÛÞÒÐàÕ ÝÕâ áÛÞÒÐ, áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ÝÐÖÐâëÜ ÚÛÐÒØèÐÜ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï Ò áÛÞÒÐàì ÝÞÒÞÓÞ áÛÞÒÐ: ÝÐÖÜØâÕ (¿Þ ÑãÚÒÐÜ), ÝÐÑÕàØâÕ áÛÞÒÞ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ (OK).

HDC-5 1. ½ÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã ÜØÚàÞâÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÓÐàÝØâãàë Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÕ ßÞÔÐáâ ÚÞàÞâÚØÙ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. 2. ÇÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã. 3. ÂÕÛÕäÞÝ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕâ ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã Ø ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Òë×ÞÒÕâ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ 1. ² ÜÕÝî ÄÞÝÞÓàÐÜÜë ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¿àÞáÛãèÐâì. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ (ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ), ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ßàÞáÛãèÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ (²ëÑàÐâì).

43 ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî ÂÕÛÕäÞÝ àÐáßÞÛÐÓÐÕâ ÞÑèØàÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ãÔÞÒÛÕâÒÞàïâ áÐÜÞÓÞ Ò×ëáÚÐâÕÛìÝÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî 4. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¼ÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Øå Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì æØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ. ½ÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÜ ßàÐÒÞÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï. 1. ½ÐÖÜØâÕ (¼ÕÝî). 2. ² âÕçÕÝØÕ âàÕå áÕÚãÝÔ ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÜÕÝî. ¿ÞÒâÞàØâÕ íâã ÞßÕàÐæØî ÔÛï Òë×ÞÒÐ ßÞÔÜÕÝî.

Download PDF sample

Rated 4.79 of 5 – based on 15 votes